PROMOTIONS

Update ภาพความคืบหน้าบริเวณที่จะก่อสร้างโครงการ
*** อาคาร A เป็นภาพของอาคาร A โซน 2 เกิดปัญหาในการก่อสร้างฐานรากขึ้น ซึ่งปัจจุบันทางโครงการได้ทำการปรึกษาวุฒิวิศวกรผู้ชำนาญการแล้วโดยแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารมากที่สุด***